FKV:s Studie & Utbildningsfond 


Fonden bildades av Rune Larsson en av FKV:s grundare den 2 dec 1998


Ändamål:


 • Medel ur fonden kan sökas av enskild FKV-medlem under hela året som betalat den årliga medlemsavgiften.
 • Sökta medel skall användas till studier och utbildning som på något sätt har anknytning till FKV:s ideologi och målsättning, vilket tydligt skall framkomma i din ansökan. Se föreningens stadgar under fliken stadgar på hemsidan § 1-11.
 • Styrelsen äger rätt att besluta om att medel ur fonden kan användas till studie- och utbildningsverksamhet som sker i grupp och är riktad till ungdomar tillhörande FKV:s ungdomsgrupp. Det oavsett arrangör eller anvsarig för sådan utbildning. 


Ansökan:


 • Ansökan görs via särskilt formulär längre ner på sidan.
 • För utbildning som påbörjas jan - juni skall ansökan vara inkommen före november månads utgång året före.
 • För utbildning som påbörjas under tiden juli-dec skall ansökan vara inkommen före mars månads utgång samma år.
 • Ansökan kan endast göras en gång under en tvåårsperiod per medlem.
 • Efter avslutad utbildning skall en kortare skriftlig redovisning inkomma till Styrelsen hur det tilldelade medlet används som senast en månad efter avslutad utbildning. Om redovisningen ej inkommit till styrelsen inom denna period är du ålagd att återbetala erlagt fondmedel med omedelbar verkan.

Detta kan du ansöka om medel till:


 • Enskild ansökan eller grupp tillhörande FKV:s ungdomsgrupp.
 • Studier och utbildning inom och utom Sverige. 
 • Studier och utbildning avses, enskilda kurser, terminskurser, workshops.
 • Studier och utbildning som på något sätt har anknytning till FKV:s ideologi och målsättning.


Detta kan du inte ansöka medel till:


 • Hjälpmedel.
 • Resor.
 • Kläder.


Förtydligande av studier och utbildning i detta sammanhang:


Utbildning är den målinriktade process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och färdigheter. I ansökan skall det tydligt framgå att så är fallet och hänvisning till utbildningsställe finnas med.Välkommen med din ansökan!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna FKV - föreningen för kortväxta

Foto: www.photoartstudio.se Agnieszka Tünnissen